من و تو

همه ما فقط حسرت بی پایان یک اتفاق ساده ایم که جهان را بی جهت جور عجیبی جدی گرفته ایم

آرامش...

╗═════════ ೋღ❤ღೋ ═════════╔ ͞آ͞͞ر͞͞ا͞͞م͞͞ش͞͞ ͞͞ی͞͞ع͞͞ن͞͞ی͞͞ ͞͞ ͞͞ب͞͞د͞͞و͞͞ن͞͞ ͞͞ه͞͞ی͞͞چ͞͞:͞͞ ͞͞ ͞͞ق͞͞ی͞͞د͞͞ ͞͞ ͞͞ش͞͞ر͞͞ط͞͞ ͞͞ ͞͞ ͞͞و͞͞د͞͞ل͞͞ی͞͞ل͞͞ی͞͞ ͞͞͞͞خ͞͞د͞͞ا͞͞ ͞͞♥͞͞ر͞͞ا͞͞ ͞͞د͞͞ا͞͞ر͞͞ی͞͞♥͞ ╝═════════ ೋღ❤ღೋ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید
اسفند 96
1 پست
مرداد 96
3 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
1 پست
تیر 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
دی 93
1 پست
آبان 93
1 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
9 پست
بهمن 92
12 پست
دی 92
12 پست
آذر 92
4 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
9 پست
مرداد 92
16 پست
تیر 92
13 پست
خرداد 92
16 پست
اسفند 91
12 پست
بهمن 91
15 پست
دی 91
5 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...