اندر حکایت اهدای زندگی...

امروز دقیقاً یه هفته از روزی که برای اهدای خون/اهدای زندگی آزمایش داده بودم میگذشت و هنوز هیچ تماسی با من نگرفتن!

پس خودم پا شدم رفتم پایگاه انتقال خون!

اونجا گفتن که آره نتیجه آزمایشت اومده و مشکلی نیست و کارت اهدای خونم رو هم بهم دادن.

کارت رو که گرفتم میخواستم برم توی اتاق خونگیری که خانومه گفت کجا!!! شما تا سه ماه دیگه نباید خون بدی

ای بابا این دیگه چه وضعیه؟

خدایا خودت شاهد باش.من یبار اومدم ثواب کنم. نمیذارن.

اهان راستی با دیدن گروه خونی م عصبانیتم فراموشم شد!

Oمثبت! فیسسس فیسسس

/ 0 نظر / 30 بازدید